Współpracujemy z:

Treningi w OPP "Leśniczówka"

"Trening Rozwiązywania Osobistych Problemów" - opis

T.R.O.P. pierwszy - Ja i inni ludzie

To trening umiejętności interpersonalnych, który ma pozwolić uczestniczącej w nim osobie, zobaczyć samego siebie oczami innych ludzi. Udział w treningu pozwala odkryć wszystkie swoje zalety oraz źródła swych problemów. Uczestnicy mają okazję poznać to czego chcą i czego nie chcą w kontakcie z innymi oraz mogą nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swe uczucia. Jest to także dobra okazja, aby zaprzyjaźnić się z innymi.

T.R.O.P. drugi - Ja i moje problemy

Drugie spotkanie to kontaktowanie się ze samym sobą oraz podjęcie próby rozpoznania i rozwiązania swych najważniejszych problemów. Uczestnik przy pomocy terapeuty i grupy może bezpiecznie przejść przez trudne dla siebie obszary. Jest to okazja do poznania tego czego się chce i czego się nie chce w kontakcie z samym sobą. Wreszcie jest to czas, aby zaprzyjaźnić się ze sobą.

T.R.O.P. trzeci - Ja i moje zdrowie

Trening ten poświęcony jest rozpoznaniu własnej definicji zdrowia oraz uczeniu się praktycznych umiejętności, jak poprawić jego stan. Uczestnicy poznają nie tylko różne sposoby osiągania stanu relaksu i odprężenia, ale również sposoby uzyskiwania koncentracji i wytrwałości. Uaktywnienie sił psychicznych pozwoli im na zmianę swej osobistej historii. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić swój stosunek do zdrowia, życia od pierwszych chwil swego istnienia.

T.R.O.P. czwarty - Ja i moje zasoby

Jest to ostatnie spotkanie, które stwarza okazję każdemu uczestnikowi na spotkanie się ze swymi potencjałami. Uczestnicy będą poznawali i zmieniali stare schematy swego funkcjonowania, myślenia. Radosna twórczość i rozwinięcie swych skrzydeł jest tym, czego będą mogli zaznać uczestnicy takiego spotkania. Spotkanie zwieńczy zbudowanie swego programu rozwoju.

Adresaci treningu

Treningi te przeznaczone są dla pacjentów placówek odwykowych, jako zaawansowany program terapii oraz dla trzeźwiejących w Klubach Abstynenta alkoholików i członków ich rodzin, jako krok we własnym rozwoju. Zainwestowanie w tego rodzaju programy daje szansę, aby środowiska abstynenckie rozwijały się i uczyły twórczo rozwiązywać swoje problemy.

Czas trwania: jeden trening trwa 30 godzin edukacyjnych; można uczestniczyć w jednym lub kilku spotkaniach

Dla osób uzależnionych wymagane jest odbycie pełnego cyklu terapii uzależnienia i zachowana minimum roczna abstynencja. Dla osób współuzależnionych odbycie pełnego cyklu psychoedukacji.